Gỗ thông xẻ quy cách 30 x 30

2m19 x 30mm x 30mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu