Ván gỗ thông đỏ 20mm – gỗ pallet

2m2 x 8 phân x 2 phân

09 7171 1868 – Phước