Gỗ nguyên khối ngắn( Cục gỗ ngắn ) – Gỗ thông

40cm x 29cm x 19cm 

Hết hàng