Gỗ thông đỏ 10mm + mặt 8,5cm + bào láng 1 mặt

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu