Gỗ thông đỏ 7 phân vuông bào láng 4 mặt – gỗ pallet

2m19 x 65mm x 65mm

09 7171 1868 – Phước