Gỗ thông kê hàng dài từ 60cm – 80cm

80cm x 7,5cm x 6,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước