Gỗ thông kê hàng dài từ 60cm – 80cm

80cm x 7,5cm x 6,5cm

9.000đ/thanh