Gỗ thông pallet dài 1m x dày 17li

1m05 x 8cm x 1,7cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu