Gỗ thông quy cách 30mm x 60mm x dài 1600mm

160cm x 3cm x 6cm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu