Gỗ thông quy cách 500mm x 40mm x 40mm

50cm x vuông 4cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước