Gỗ thông quy cách 60 x 35

1650m x 60mm x 35mm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu