Gỗ thông sấy quy cách 50mm x 30mm

1600m x 50mm x 30mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu