Gỗ thông trắng 15li x mặt rộng 10 phân + bào 1 mặt

3m9 x 10cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868