Gỗ thông vuông 10cm + bào láng 4 mặt

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước