Gỗ thông xẻ quy cách 30 x 30

2m19 x 30mm x 30mm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu