Gỗ thông xẻ quy cách 30 x 60 + bào 4 mặt

1m42 x  3cm x 6cm

Phước 09 7171 1868