Gỗ thông xẻ quy cách 70mm x 30mm

60cm x 7cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước