Gỗ thông xẻ theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước