Gỗ thông xẻ theo quy cách yêu cầu

1680m x 80mm x 35mm

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu