Gỗ thông xẻ vuông 30mm x 30mm

2m x 3cm x 3cm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu