Gỗ thông xẻ 1,5cm x 3,5cm

1m2 x 1,5cm x 3cm

Bán lẻ 8.000đ/thanh

Phước 09.7171.1868