Gỗ kê hàng – gỗ xây dựng dài 80cm

Dài 60cm – 80cm x 7,5cm x 5,5cm

12.000đ/thanh