Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 16mm + bào láng 1 mặt

3m2 x 10cm x 1,6cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067