Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 16mm + bào láng 1 mặt

3m2 x 10cm x 1,6cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước