Gỗ thông xẻ 10cm x dày 1cm + bào láng 4 mặt

1,8m x 100mm x 10mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067