Gỗ thông xẻ làm khung hình vuông 2cm, 2cm x 3cm

vuông 20mm, 20mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước