Gỗ thông mới nhập khẩu dày 18mm

3m2 x 10cm x 1,8cm

Giá 49.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )