Gỗ thông vuông 2cm x 2cm + chiều dài cắt theo yêu cầu

Gỗ thông xẻ vuông 2cm x 2cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067