Gỗ thông vuông 2cm x 2cm + chiều dài cắt theo yêu cầu

Gỗ thông xẻ vuông 2cm x 2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước