Gỗ thông mới xẻ 2 phân x 3 phân

1m x 2cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067