Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm + cắt xẻ theo yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu