Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm + cắt xẻ theo yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu