Gỗ thông xẻ 2cm x 2cm, 2cm x 3cm, 1,5cm x 2cm

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0971.71.1868 Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu