Gỗ thông xẻ 2cm x 2cm, 2cm x 3cm, 1,5cm x 2cm

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0913.749.525 – 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu