Phôi gỗ thông làm hàng

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu