Showing 1–96 of 98 results

– Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo quy cách yêu cầu.
– Chuyên cung cấp phôi gỗ theo yêu cầu khách hàng. – Liên hệ: Liên hệ: Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067
– Mail: gothongre@gmail.com

Gỗ thông tự nhiên ghép theo yêu cầu

Liên hệ 

09 71711 868 Phước

Gỗ thông tự nhiên ghép theo yêu cầu

Liên hệ 

09 71711 868 Phước

Quy cách: Dài 1200mm x Rộng 60mm x  Độ dày 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Quy cách( mm ): Dài 2400 x Rộng 200 x  Độ dày 20mm

Liên hệ

09 7171 1868 Phước

Quy cách:  2m45 x 11cm x 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ dài theo yêu cầu x vuông 2,5cm x 2,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ thông tự nhiên ghép theo yêu cầu

Liên hệ 

09 71711 868 Phước

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ vuông 60mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ vuông 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 4m5 x 3cm x 6cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 1m - 3m96 x 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

90cm x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài 1m - 5m15 x 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m5 x 20cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài 1m - 5m x 30mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1300mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 45mm x 45mm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 4m x 3cm x 10cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ dài từ 1m - 5m4m x 3cm x 6cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 3cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1600mm x 90mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 2 phân x 4 phân

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2000mm x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước

Xưởng ngừng kinh doanh gỗ thông Pallet

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

90cm x 14cm x 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m - 3m x 1,5cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m6 x 95mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2m4 x 50mm x 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750mm x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750mm x 80mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1500mm x 90mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

750mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1900mm x 100mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m05 x 10cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2400mm x 40mm x 90mm

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m19 x 30mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m x 3cm x 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2m x 85mm x 14mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3000mm x 90mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2000mm x 85mm x 25mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2000mm x 80mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2000mm x 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1300mm x 85mm x 9mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1000mm x 100mm x 25mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2,19m x 35mm x 65mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1680mm x 70mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

800mm x 140mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 110mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2120mm x 65mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1520mm x 60mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1950m x 100mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750m x 85mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

500m x 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2000m x 140mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1600m x 50mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

600m x 70mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1680m x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1,4m x 85mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750m x 70mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750m x 60mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1650m x 60mm x 35mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước