Gỗ thông trắng 30mm x 60mm

Dài từ 1m – 4m5 x 3cm x 6cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước