Gỗ thông vuông 25mm( 2,5cm x 2,5cm ) + bào láng 4 mặt

Gỗ dài theo yêu cầu x vuông 2,5cm x 2,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước