Gỗ thông vuông 9cm + gỗ dài 4m – 6m + bào láng 4 mặt

Dài 4m3 – 6m  x vuông 88m x 88mm

Liên hệ 

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng