Gỗ thông xẻ quy cách 14mm x 85mm

2m x 85mm x 14mm

09 7171 1868 – Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu