Gỗ thông xẻ vuông 3cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 1600mm x vuông 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước