Gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 120cm x 3cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước