Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 2000mm x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước