Gỗ thông sấy – gỗ thông 80mm x 60mm

1m x 8cm x 6cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067