Gõ thông mặt rộng 20cm x 2cm + bào láng 2 mặt

KT Ảnh: 2400mm x 200mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067