Gỗ thông xẻ 3 phân x 6 phân

2m4 x 30mm x 60mm

Phước 09 7171 1868

0913.749.525 – 0971.71.1868