Gỗ thông xẻ 3 phân x 6 phân

2m4 x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước