Gỗ thông xẻ quy cách 5 phân

2m4 x 50mm x 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước