Gỗ thông 33mm + mặt rộng 205mm

4m8 x 20,5cm x 3,3cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067