Gỗ thông 33mm + mặt rộng 205mm

4m8 x 20,5cm x 3,3cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước