Gỗ thông xẻ 3 phân vuông

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu