gỗ thông mạt rộng 20cm x dày 2cm + dài 150cm

KT Ảnh: 1500mm x 200mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067