Gỗ thông mặt rộng 100mm x dày 17mm x bào láng 1 mặt

3m2  x 10cm x 1,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước