Gỗ thông mặt rộng 100mm x dày 17mm x bào láng 1 mặt

3m2  x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng