Gỗ thông mặt rộng 100mm x dày 17mm x bào láng 1 mặt

Gỗ thông nhập khẩu

3m2  x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868