Gỗ thông xẻ 4cm x 6cm + chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 1200mm x 40mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước