Gỗ thông xẻ 1cm x 6cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 120cm x 6cm x 1cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước