Gỗ thông vuông 4cm x 4cm + bào láng 4 mặt

Gỗ vuông 40mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng