Gỗ thông vuông 6cm x 6cm + bào láng 4 mặt

Gỗ vuông 60mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng