Gỗ Thông Trắng 2cm x 4cm + láng mịn 4 mặt

KT Ảnh: 500mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067